prof. UP dr hab. Krzysztof Mudyń

Zakład Badań Podstawowych - Kierownik

Dyżury i dane kontaktowe
Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Publikacje
Inne informacje

Dyżury i dane kontaktowe

Dyżury:


We wrześniu:  po uprzednim, mailowym umówieniu się, a po 30-tym września br. podobnie, tyle że już prywatnie

Adres e-mail: liberum@poczta.onet.pl

Pokój: 363a

Telefon: 12 662 6236


tel.: (12) 662-62-36

Dla studentów

j.w.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku 2015-16

-  Podstawy metodologii badań psychologicznych

-  Psychologia społeczna

-  Psychologia emocji i motywacji

W poprzednich latach m.in. Wykład z psychologii na Studiach Doktoranckich przy IFiS UP

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze:

●  Wiedza negatywna - jej walory i konsekwencje

● Prywatne orientacje ontologiczne (co - dla kogo - jest rzeczywiste)

●  Psychologiczne konsekwencje wirtualizacji rzeczywistości

● Relacje miedzy wartościami jawnymi (explicit) a utajonymi (implicit)

● Międzypokoleniowa transmisja postaw i wartości

Publikacje

Publikacje książkowe

● Mudyń, K. (2016).  Problem granic poznania z hipersystemowego punktu widzenia. Warszawa:Liberi Libri. Dostęp: http://www.liberilibri.pl/mudyn     
 
● Mudyń, K. (2010). Rzeczywiste - nierzeczywiste. Podręcznik metody RN-02 do badania orientacji życiowych. Uniwersyteckie Wydawnictwa Medyczne „Vesalius": Kraków. Program do książki.

●  Mudyń, K. (2007). W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych. Psychologiczne badania nad oceną realności desygnatów pojęć. Wyd. UJ: Kraków. Okładka

●  Mudyń, K. (1997). Zdarza się, że myślimy... Wydawnictwo PSB: Kraków.

●  Mudyń, K. (1995). O granicach poznania. Między wiedzą, niewiedzą i antywiedzą. Wyd. Impuls: Kraków.

●  Mudyń, K.(1992). Problem granic poznania z hipersystemowego punktu widzenia. Wyd. UJ: Kraków.

Redakcja naukowa monografii

● D. Kubacka Jasiecka, K. Mudyń (red). Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej. (2014). Wydawnictwo Adam Marszałek.

 ● K. Mudyń  (red.) W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości. (2013). Adam Marszałek: Toruń.

 ● D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń (red.) Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia  i możliwości. (2003). Adam Marszałek: Toruń.

                                            Tłumaczenia

●    Tłumaczenie i przedmowa do książki K. Horney Nowe drogi w psychoanalizie (I wyd. PWN, Warszawa 1987; II wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994; III wyd. Rebis, Poznań 2001).

●     Tłumaczenie z angielskiego (i posłowie) W. H Agor'a (red.) Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać? Wyd. PSB, Kraków 1998.

Niektóre artykuły w czasopismach naukowych

Mudyń, K. (2017). What we would like to know and what we prefer not to know. Contribution to the value of personal knowledge and ignorance. Sztuka Leczenia, nr 1 (w druku).

1. Mudyń, K. (2016). Potęga i mądrość empatii. Marshalla B.  Rosenberga "Porozumienie bez przemocy" i jego koncepcja natury ludzkiej. Sztuka Leczenia, nr 2, 31-41. 
 
2. Mudyń, K. (2016). Dzisiaj odpowiedź, za miesiąc pytanie. Idea wiedzy negatywnej a miejsce pytań w kształceniu akademickim.Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, t. 69, 17-33.

3. Mudyń, K. (2016). Orientacja estetyczna. Przyczynek do Homo Aestheticus. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica,t. IX, 55-74. 

4. Kałużna-Wielobób, A., Mudyń, K. (2015). Cenione wartości a jakość życia. Problem wartości przeciwstawnych.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, vol. VIII,109-132..

5. Mudyń, K., Kalużna-Wielobób, A. (2015). On the False Ontological Consensus. Polish Psychological Bulletin, 46(2), 160-173.

6. La Torre, A., Mudyń,  K. (2014). Uwarunkowania i psychologiczne konsekwencje antropomorfizacji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, vol. VII, 57-68.

7. Mudyń, K. (2014). Miedzy antropomorfizacją a dehumanizacją. Powracający problem natury ludzkiej. Czasopismo Psychologiczne, 1(20), 1-9.

8. Mudyń, K. (2012). Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty procesów dysocjacyjnych.  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, vol.V, 85-100.

9. Mudyń, K. (2012). Podmiotowość. Co to może znaczyć? Psychologia Społeczna, 2(21), 151-157.

10. Fiech M., Mudyń K.(2011).  Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia pracowników jako przejaw dysfunkcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Problemy Zarządzania, vol. 9, 4(34), 147-161.

11. Mudyń, K. (2011). Out of Mind, out of Sight. Are Minds of Asians and Westerners Different? Diametros, 23, 124-127. http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam29mudyn.PDF

12. Mudyń, K. Cader, K. (2011). Emocjonalno-osobowościowe korelaty tendencji agresywnych wśród licealistów, Kultura i Edukacja, 1(80), s. 79-97.

14. Mudyń, K. (2010). Recenzja książki Richarda E. Nisbett'a "Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej". Kultura i Edukacja, nr 3, s. 227-230.

15. Mudyń, K., Michalik, M. (2010) Can the Information on Similarities or Differences Change the Attitude Toward Foreigners? An Internet Study with Japanese and Polish Male Students. Kultura i Edukacja, 5 (79), 190-220.

16. Mudyń, K., Weiss, A. (2010). Satysfakcja z życia u osób w wieku senioralnym a orientacje życiowe i deklarowane wartości. Społeczeństwo i Rodzina, 1(22), 32 - 47,

17.Mudyń, K.(2009). Profile afektywno-emocjonalne uczniów nadużywających vs sporadycznie używających Internetu, Kultura i Edukacja, 4(73), 68-86.

18. Mudyń, K; Pietras, K. (2009). Explicit and implicit values of polish grandmothers and their granddaughters. In search of correspondence. Polish Psychological Bulletin, 2 40), s.1-7.

19. Mudyń, K. (2009). On the Two Way of Metaphorizing the World. Pars Pro Toto or Intra Pro Extra? Polish Sociological Review, 166(2), 179-192.

20. Mudyń, K. (2008). Miejsce nauki i psychologii w kulturze zdominowanej ideologią wolnego rynku. Psychologia Społeczna, 4(9), 353-361.

21.Mudyń K. (2008). O dwóch sposobach metaforyzacji świata. Pars pro toto czy intra pro extra? Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 2, 107-122.

22.Mudyń, K. Pietras, K. (2007). Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia, 1, 1-15.

23. Mudyń, K. (2007). O motywach oraz psychospołecznych konsekwencjach nadużywania Internetu. Prace Naukowe AJD w Częstochowie, T. XIV, 61-71.

24. Mudyń, K. (2006). O alternatywnych rzeczywistościach w ujęciu Lawrence'a LeShana. Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4, 71-81.

25. Mudyń, K., Pietras, K. (2006). Czy istnieją „zdrowe” i „niezdrowe” wartości? Sztuka Leczenia, tom XIII, nr 1-2, 67-76.

26. Motyka H., Mudyń K. (2005). Neurolingwistyczne programowanie w promocji zdrowia, Pielęgniarstwo XXI wieku, Nr 3(12), 179-183

27. Mudyń K. (2003). O wielości rzeczywistości w koncepcji Leona Chwistka (i mnogości osobowości jej autora), Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria, 45, 101-112.

28. Mudyń K. (2003). Subiektywność i wielość sub-rzeczywistości w ujęciu Williama Jamesa, Roczniki Psychologiczne KUL, VI, 27-40.

29. Piotrowski, P., Mudyń, K. (2003). Wartości preferowane przez studentów kierunków nauczycielskich. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 34-44.

30. Mudyń K. (2002). Pułapki osobistej odpowiedzialności. Perspektywa psychologiczna, Prakseologia, 142, 117-129.

31. Mudyń K. (2002). W poszukiwaniu demokratycznej struktury osobowości, Kultura i Edukacja, 1, 40-51.

32. Mudyń K. (2002). O demokratycznym i niedemokratycznym stylu komunikacji w relacjach interpersonalnych, Sztuka Leczenia, nr 4, 15-22.

33. Mudyń K. (2000). Granice konkurencji jako problem (nieo)ograniczoności zasobów i ludzkich potrzeb, Prakseologia, 140, 37-53. (Dostępne: www.cyberforum.edu.pl/teksty.php3?ITEM=81)

34. Mudyń K. (1999). O niektórych warunkach skutecznej komunikacji w ujęciu NLP, Prakseologia, 139, 43-55.

35. Motyka M., Mudyń K. (1997). „Ocena czynników motywujących personel pielęgniarski do podejmowania funkcji psychoterapeutycznej”, Pielęgniarstwo Polskie, 7, 143-148.

36. Mudyń K. (1996). Idea systemu zamkniętego a etyczne implikacje posiadania, Prakseologia,1-4, 53-63.

37. Mudyń K. (1995). O sposobach istnienia 'rzeczywistości' w odmiennych stanach świadomości, Projektowanie i Systemy, T. XV, 57-68.

38. Mudyń K. (1994). O komplementarności dwóch rodzajów poznania w ujęciu systemowym, Kultura i Edukacja, 2-3, 23-30.

39. Mudyń K. (1993). O granicach poznania w kategoriach wiedzy, niewiedzy i antywiedzy, Prakseologia, 3-4, 149-167.

40. Górniak L., Mudyń K., Dawidowski, P. (1991). Academic Teaching of Family Therapy. Towards Systemic Family Therapy  through Academic Teaching of System Thinking, Psychoterapia, 4, 71-74.

41. Maciuszek J., Mudyń K. (1987). O doświadczaniu wolności. Kontekst teoretyczny i ramy pojęciowe, Studia Filozoficzne, 1, 99-109.

42. Motyka M., Mudyń K., (1984). Kompleks zagrożonego autorytetu a wyuczona nieudolność i aktywność regresyjna, Prakseologia, 3-4, 149-163.

43. Mudyń K., Latała A., Siwek Z. (1983). Dwa paradygmaty, albo w poszukiwaniu założeń myślenia hipersystemowego, Projektowanie i Systemy, t. VI, 121-136.

44. Mudyń K., Siwek Z., Latała A., Niezgoda R. (1982). Dylemat egzystencjalny jako problem stopnia otwartości systemu, czyli o niekompletnej komplementarności postaw insidera i outsidera, Przegląd Psychologiczny, 1-4, 29-59.

45. Mudyń K., Latała A., Siwek Z. (1980). Epistemologiczne aspekty relacji część-całość, czyli problem granic poznania z hipersystemowego punktu widzenia, Prakseologia, 4, 757-768.

46. Siwek Z., Mudyń K., Latała A. (1980). W kierunku systemowego myślenia o człowieku, Przegląd Psychologiczny, 4, 757-768.

47. Mudyń K., (1980). Motywacyjna funkcja dysonansu poznawczego i jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, 1980, t. XXVI, 163-176.

48. Mudyń K. (1979). Czy negentropia musi przepływać?, Prakseologia, 3,  97-102.

Niektóre artykuły w wydawnictwach zbiorowych

1. Mudyń, K. (2017). Life orientations  and explicit values of women and men. W: A. Łukasik (red.). Women and Men. Differences, Similarities. Rzeszów (w druku).

2. Mudyń K. (2014). Pochwała wiedzy negatywnej. Niektóre konteksty, niektóre konsekwencje (s. 238-247). [w:] J. Morbitzer, E. Musiał (red.). Człowiek-Media-Edukacja. Wyd. KTiME UP: Kraków.

3. Mudyń K. (2014). "Porozumienie bez przemocy" jako metoda przezwyciężania sytuacji kryzysowych i zapobiegania kjonfliktom (s. 215-231). [w:] D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń (red.) Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej. Wyd. Adam Marszałek:Toruń.

4. Mudyń, K. (2013). Jawne i niejawne wartości rodziców a wartości ich dorosłych dzieci. [w:] K. Mudyń (red.). W poszukiwaniu międzypoko-leniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości (s. 85-123). Wyd. Adam Marszałek:Toruń.

5. Mudyń, K. (2013). Fazy materializacji idei na przykładzie postaci Sherlocka Holmesa. Przyczynek do roli mediów w społecznym konstruowaniu rzeczywistości (s. 91-106). [w:] A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.). Współczesna psychologia mediów. Oficyna Wydawnicza "Impuls":Kraków.

6. Mudyń, K. (2013). O inteligencji emocjonalnej i emocjonalności użytkowników cyberprzestrzeni (s. 273-280).[w:] J. Morbitzer., E. Musiał (red.) Człowiek-Media-Edukacja.Wyd. KTiME UP: Kraków.

7. Mudyń, K. (2012). O różnych aspektach antropomorfizacji, „systemach intencjonalnych” i dyskretnym uroku technologii. W: J. Morbitzer, E. Musiał (red.) Człowiek-Media-Edukacja (s. 307-312). Wyd. KTiME UP: Kraków.

8. Mudyń, K., Maciuszek, J. (2010). O regulacyjnej funkcji celów życiowych w kontekście jakości życia. [w:] R. Derbis (red) Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (s. 91-106). Wyd. AKJ: Częstochowa.

9. Mudyń, K. (2010). Digitalizacja rzeczywistości a problem dekontekstualizacji istnienia. [w:] T. Rowiński, R. Tadeusiewicz (red.) Psychologia i informatyka. Ich synergia i kontradykcje w Społeczeństwie Informacyjnym (s.191-204). Wyd. UKSW: Warszawa.

10. Mudyń, K. (2010). Styl zorientowany na relacje vs zorientowany na zadanie a orientacja społeczna i orientacja ekonomiczna [w:] T. Wawak (red.) Komunikacja i jakość w zarządzaniu (s. 52-61). T.1. Wyd. UJ: Kraków.

11. Mudyń K., Pietras K. (2010). Orientacje ontologiczne a deklarowane wartości. [w:] H. Wrona-Polańska, M. Ledzińska, G. Rudkowska [red.] W kręgu aksjologii i psychologii (s. 56-74). Wydawnictwo UP: Kraków.

12. Mudyń, K. (2008). Orientacja społeczna vs ekonomiczna a subiektywne aspekty jakości życia (s. 137-153). [w:] R. Derbis [red.] Jakość życia - od elity do wykluczonych. Wyd. AJD: Częstochowa.

13. Mudyń, K; Motyka, H. (2008). Społeczne aspekty nadużywania Internetu wśród młodzieży w świetle dwóch rodzajów motywacji: społeczno-afektywnej i poznawczo-instrumentalnej (s. 148-152). [w:] R. Domżał-Drzewicka, A. Ścibor, H. Kaźmierak (red.) Uzależnienie a rodzina, Wyd. Makmed: Lublin.

14. Mudyń, K. (2008). Problem tożsamości w kontekście badań nad poczuciem koherencji i oceną realności desygnatów odmiennych typów pojęć (s.73-83). [w:] D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red.) W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, Wyd. UJ: Kraków.

15. Mudyń K. (2007). O motywach oraz psychospołecznych konsekwencjach (nad)używania Internetu (s.61-74). [w:] W. Lubaszewski (red.) Komputer - Człowiek - Prawo, Wyd. UJ: Kraków.

16. Mudyń K. (2006). On Constructive and Destructive Ways of Understanding Personal Freedom and Responsibility. [in:] P. Piotrowski [eds.] Understanding Problems of Social Pathology, Rodopi, Amsterdam-New York, 1-17.

17. Mudyń K. (2004). O destruktywnych i konstruktywnych sposobach rozumienia wolności oraz osobistej odpowiedzialności. [w:] P. Piotrowski [red.] Przemoc i marginalizacja. Patologia społecznego dyskursu, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s.15-36.

18. Mudyń K. (2003) Między świadomością rzeczywistości, a rzeczywistością świadomości, [w:] L. Górniak, B. Józefik (red.) Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Wyd. UJ Kraków (s. 83-95)

19. Mudyń K. (2003). 'Komunikacja bez przemocy' jako metoda przezwyciężania i zapobiegania konfliktom, [w:] D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń [red.] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 303-319.

20. Mudyń K. (2003). Czy można mieć zasoby, nie mając do nich dostępu? Problem dostępności zasobów, [w:] Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik [red.] Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63-78.

21. Mudyń K. (2002). Stereotyp, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa, 119-122.

22. Mudyń K. (2001) Technoświadomość. O zmieniającym się poczuciu realności i własnej tożsamości u użytkowników cyberprzestrzeni, [w:] D. Kubacka-Jasiecka [red.] Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, Wyd. UJ, Kraków, s. 182-193.

23. Mudyń K. (2000). W stronę fenomenologii istnienia. Dlaczego wszechświat wydaje się mniej rzeczywisty niż Kraków? [w:] J. Hańderek, P. Mróz [red.] Oblicza fenomenologii, Kraków, s. 261-278. (Dostępne: http://www.cyberforum.edu.pl/teksty.php3?ITEM=85)

24. Mudyń K. (1998). Wolność, [w:] W. Szewczuk [red.] Encyklopedia Psychologii, Wyd. Fundacji Innowacja, Warszawa, s. 976-982.

25. Mudyń K. (1998). Dysonans poznawczy, [w:] W. Szewczuk [red.] Encyklopedia psychologii, Wyd. Fundacji Innowacja, Warszawa, s. 69-73.

26. Mudyń K. (1998). Kiedy uczymy się na własnych błędach?, [w:] E. Żarnecka-Biały [red.], Między prawdą i normą a błędem, Wyd. UJ, Kraków, s. 171-180.

27. Mudyń K. (1997) O osobowości insidera i outsidera, [w:] K. Mudyń Zdarza się, że myślimy... Wyd. PSB Kraków (s. 169-184).

28. Mudyń K. (1997). Systemowe aspekty i etyczne implikacje posiadania, [w:] J. Dietl, W. Gasparski [red.], Etyka Biznesu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 290-308.

29. Mudyń K., Ryżak Z. (1996). Symboliczne znaczenie zachowań konsumpcyjnych i 'konserwacyjnych', [w:] S. Partycki [red.] Społeczny wymiar rynku, Wyd. UMCS, Lublin, s. 151-158.

30. Mudyń K. (1995). Kiedy praca czyni wolnym a kiedy wprost przeciwnie?, [w:] A. Bańka, R. Derbis [red.], Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, Poznań-Częstochowa, s. 41-52.

31. Mudyń K., Górniak L. (1995). From Knowledge and Anti-Knowledge to Negative Knowledge, [in:] W. Gasparski, T. Airaksinen [eds.], Science in Society, IFiS Publishers, Warszawa, s. 151-159.

32. Mudyń K. (1992). On Social Reception of Basic Ideas of Great Men in Science, [in:] J. Brzeziński, F. Coniglione, T. Marek [eds.], Science: Between Algorithm and Creativity, Eburon Delft, s. 129-143.

33. Mudyń K. (1991). O przezwyciężaniu społecznych ograniczeń poznania inspirowanych językiem za pomocą operacji dokonywanych na języku, [w:] A. Tokarz [red.] Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej człowieka, SAWW, Poznań, s.20-33.

34 Mudyń K. (1980). Rodzaj zaspokojonych i niezaspokojonych potrzeb jako wyznacznik kierunku rozwoju osobowości, [w:] Z. Ratajczak [red.] Psychologia w służbie człowieka, PWN, s. 59-66.

 Inne publikacje

1. Holly, R., Mudyń, K. (1977). Motywy zachowań prospołecznych, Zeszyty Historyczno-Polityczne SD, 15 (4), 22-29.

2. Mudyń, K. (1977). Recenzja książki (B. Misztal, Zagadnienia społecznego uczestnictwa i współdziałania. Ossolineum: Warszawa, 1977), Zeszyty Historyczno-Polityczne SD, 13 (2), 106-108.

 3. Mudyń, K., (1979). Opracowanie zestawu 50 haseł [w:] W. Szewczuk [red.] Słownik Psychologiczny, Wiedza Powszechna: Warszawa.

4.Mudyń, K. (1979). Przenicowany człowiek, czyli krytyka poglądów B.F. Skinnera, Zeszyty Historyczno-Polityczne SD, 2, 85-94.

 5. Mudyń, K. (1979). Obszerna recenzja książki K. Horney Nerwica a rozwój człowieka. Trudna droga do samorealizacji (PIW, Warszawa 1978), Studia Filozoficzne, 9, 168-179.

 6. Mudyń, K.(1980). Czy można zrozumieć fizykę?, Polityka, 24,s.8.

 7. Mudyń, K., Siwek, Z., Niezgoda, R. (1981). W poszukiwaniu starego paradygmatu”, Problemy, 11, 2-4.

 8. Latała A., Mudyń K., Siwek Z. (1981). Czy nauka może nie móc, albo o nieoznaczoności w nauce, Człowiek i Kultura, 7-21.

 9. Mudyń K. (1984). Granice i paradygmaty, Mandragora, 1, 88-99.

 10. Mudyń, K. (1985). Opracowanie haseł do II wyd. Słownika Psychologicznego (akomodacja, dystans psychologiczny, mechanizmy obronne, metoda czarnej skrzynki, metoda „białej skrzynki”, modelowanie, system otwarty), [w:] W. Szewczuk (red.), Wiedza Powszechna: Warszawa.

 11. Mudyń K. (1991). Język a poznawanie rzeczywistości, Problemy, 5, 14-18.

 12.Mudyń K. (1992). Zdarza się, że myślimy systemowo, Gestalt, 5, 12-14.

13. Mudyń K. (1992). O doświadczaniu wolności i zniewolenia w relacjach interpersonalnych, Gestalt, 8, 23-27.

 14. Mudyń K. (1993). Między świadomością rzeczywistości a rzeczywistością świadomości, Gestalt, 11, 24-28.

 15. Mudyń K. (1994). O osobowości insidera i outsidera w ujęciu systemowym, Gestalt, 15, 26-29.

 16. Mudyń K. (1996). Reminiscencje z obrad sekcji Filozofii i Etyki Biznesu VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Toruń 1995, Prakseologia, nr 1-4, 307-309.

 17. Mudyń K. (1997). Intuicja nie szkodzi, Charaktery, 3, 21-23.

 18. Mudyń K. (1997) O pokusach bycia nieszczęśliwym, Charaktery, 6, 28-29.

 19. Mudyń K. (1997). Gry partnerskie, Charaktery, 7, 21-22.

 20. Mudyń K. (1998). A jeśli nie podoba ci się rzeczywistość.... Recenzja książki J. Raudnera Myśli, emocje, przekonania (NLP & More, Kraków 1998), Alma Mater, 8, 60-61.

 21. Mudyń K. (2000). Cyberprzestrzeń w technoświecie”, Charaktery, 9 (44), 38-40.Dostępne:  http://www.cyberforum.pl/med01.html

 22. Mudyń, K. (2008). Decyzja o byciu szczęśliwym. Style i Charaktery, 4(7), 32-33.

Referaty/postery na konferencjach naukowych od 2007 roku

Mudyń, K. „Orientacja społeczna vs ekonomiczna a subiektywne aspekty jakości życia”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Jakość życia – od wykluczonych do elity, Częstochowa, 14-15 maja 2007.

Mudyń, K; Pietras, K. „Explicit and Implicit Values of Grandmothers and Their Granddaughters. In Search of Correspondence”. Poster presented at XXIX International Congress of Psychology, 20-25 July 2008, Berlin.

 Mudyń, K. What is most real for you? Dominant ontological orientations at different life stages. Poster presented at XXIX International Congress of Psychology, 20-25 July 2008, Berlin.

Przybysz, M.; Mudyń, K. „Profil emocjonalny licealistów nadużywających Internetu w porównaniu z rówieśnikami sporadycznie korzystającymi z Sieci”. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świat Internetu”, 17 kwietnia 2009, Lublin.

Mudyń, K. „Dominujące orientacje ontologiczne a płeć i okres życia jednostki”. VI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Społecznych, Lublin 14-16 września 2009.

Mudyń, K. „Z badań nad emocjonalnością i przynależnością społeczną uczniów nadużywających Internetu”. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologiczny i pedagogiczny kontekst jakości życia różnych grup społecznych”, Częstochowa – Złoty Potok, 24-25 września 2009.

Mudyń, K. (2009). “Styl zorientowany na relacje vs zorientowany na zadanie a orientacja społeczna i orientacja ekonomiczna”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Kraków, 6-7 listopad 2009.

Mudyń, K., Weiss, A. „Orientacje życiowe u osób w wieku senioralnym a satysfakcja z życia i deklarowane wartości”. 13 Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neuropsychologicznego „Życie i śmierć człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej”, Kraków, 22-23 luty 2010, Program i abstrakty, s. 35-36.

 Motyka, H., Mudyń, K. „Wykorzystanie NLP w praktyce zdrowotnej”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza współczesnego pielęgniarstwa”, Oświęcim, 10 maja 2010.

 Mudyń, K. ,”Co jest bardziej rzeczywiste – Kraków, Wszechświat czy Ja sam(a)? Powszechna zgodność w kwestiach ontologicznych, czy efekt fałszywej zgodności”, XXXIV Zjazd Naukowy PTP, Katowice, 18-21 września 2011.

 Mudyń, K.  Jawne i niejawne wartości rodziców a wartości ich dorosłych dzieci .Empiryczny przyczynek do problematyki transmisji międzypokoleniowej.  IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Sopot 11-14 września 2012.

Mudyń, K. Między dehumanizacją a antropomorfizacją . Powracający problem natury ludzkiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoretyczne Problemy Psychologii”, Kraków 24-25 września 2012.

Mudyń, K. O różnych aspektach antropomorfizacji, systemach intencjonalnych i dyskretnym uroku technologii, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek-Media-Komunikacja”, Kraków 27-28 września 2012

 Mudyń, K. Fazy materializacji idei na przykładzie Sherlocka Holmesa. Przyczynek do roli mediów w społecznym konstruowaniu rzeczywistości. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna Psychologia Mediów”, Kraków 15-16 listopada 2012.

Mudyń K. "Explicit and Implicit Personal Values: How to Measure Implicit Values and How to find them Out in Spontaneus Speech?". Interdisciplinary Symposium "Lived Experience and qualitative Research approaches in Psychology and Education", Rethymno, Crete, May 22-26th 2013.

Mudyń K., Alina Kałużna-Wielobób "What is most real: Cracow, Universe, or Me myself? On ontological (false) consensus". International Congress "Motivation in Social Context", Cracow, Juni 29-Juli 2th 2013.

Mudyń, K. „Wartości niejawne a dobrostan młodych kobiet oraz ich rodziców. Czy te same wartości są równie dobre dla wszystkich (grup) ludzi?” , XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Bydgoszcz 18-21 września 2014.

Mudyń, K. "Idea wiedzy negatywnej. Czy w psychologi społecznej jest miejsce dla wiedzy negatywnej", XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, 6-7 września 2015.

Mudyń, K. "Orientacje życiowe a deklarowane wartości kobiet i mężczyzn", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kobiety i mężczyźni. Podobieństwa i różnice", Rzeszów, 18-19 maja 2016.

Mudyń, K. " Idea wiedzy negatywnej w podręcznikach psychologii społecznej", XIII Zjazd PSPS, Wrocław, 16-18 września 2016.  


Inne informacje

Nagrody i wyróżnienia

 2011 - odznaczenie Medalem Złotym za długoletnia służbę

 2011 - nagroda Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej

 2010 - nagroda zespołowa Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej

 2007 - nagroda Rektora UJ za osiągnięcia w pracy  naukowej

 2005 - odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi

 1998 - nagroda Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej

 1989 - nagroda Rektora UJ za działalność dydaktyczno-wychowawczą

 1983 - nagroda Rektora UJ za działalność naukową (raport końcowy z badań "Sposoby doświadczania wolności i ich sytuacyjne uwarunkowania")

1982 - nagroda Rektora UJ za działalność naukową

1981 - nagroda zespołowa Rektora UJ za zajęcie II miejsca w Konkursie Towarzystwa Asystentów na najlepszą pracę humanistyczną opublikowaną w roku 1980