dr Karolina Pietras

Zakład Psychologii Edukacyjnej

Dyżury i dane kontaktowe
Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Publikacje
Inne informacje

Dyżury i dane kontaktowe

Dyżury:

Dyżur w sesji poprawkowej:
czwartek, 14.09.2017, godz. 12.00-13.00 pokój 403


Adres e-mail: karolinapietras@op.pl

Pokój: 403

Telefon: 12 662 6231

Dla studentów


Działalność dydaktyczna

 • Psychologia twórczości
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia reklamy
 • Psychologia międzykulturowa
 • Komunikacja i zarządzanie projektami
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening interpersonalny
 • Negocjacje w biznesie

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze

 • Psychologia twórczości i estetyki
 • Psychologia wartości
 • Psychologiczne aspekty materializmu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

 

Publikacje

 1. Pietras, K. (2015). Odbiorca oddziałuje na wykonawcę. W: J.Kaleńska-Rodzaj, R. Lewandowski (red.) Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, s. 41-55. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 2. Pietras, K., Klimkiewicz, K. (2015). Czy dialog buduje przewagę konkurencyjną?: badanie spostrzegania przez menedżerów potencjału konkurencyjnego partycypacji interesariuszy w organizacji. Organizacja i Zarządzanie, 2, s. 83-101.
 3. Pietras, K., Fryt, J. (2015). Similarities and differences in values of Polish late adolescent women and their parents - the effect of value transmission and value change. Family Pedagogy, 5 (2), 143-156.
 4. Kaleńska-Rodzaj, J., Pietras, K. (2014). Jakość relacji nauczyciel-uczeń a rozwój osiągnięć muzycznych młodego wykonawcy. W: G. Kwiatkowska, J. Posłuszna (red.) Mistrz-Uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii sztuki, s.89-116. Kraków: Aureus.
 5. Pietras, K. (2014). Osobowość i wiedza ekspercka jako wyznaczniki percepcji współczesnej sztuki wizualnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, vol. VII, s. 24-37.
 6. Pietras, K. (2010). Nowe wyzwania dla organizacji kształcenia ustawicznego. O modelu zarządzania jakością LQWŸ W: S. Minta (red.) Wybrane aspekty zarządzania jakością i personelem, s. 108- 113. Wrocław: Leaderway sp. z o.o.
 7. Mudyń, K., Pietras K. (2010). Orientacje ontologiczne a deklarowane wartości. W: H. Wrona-Polańska, M. Lędzińska, G. Rudkowska (red.) W kręgu aksjologii i psychologii, s. 63-74. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 8. Ząbkowicz, A., Pietras, K. (2009). Instytucjonalizacja dialogu z interesariuszami. Studia przypadków przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce. Organizacja i Kierowanie,  3 (137), s. 91-108.
 9. Mudyń, K., Pietras, K. (2009). Explicit and implicit values of Polish grandmothers and their granddaughters. Polish Psychological Bulletin, 2 (40), s. 1-7.
 10. Pietras, K. (2008). Instytucjonalizacja partycypacji interesariuszy w kształtowaniu przedsiębiorstwa. W: H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.) Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej,  s. 221-232. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno- Humanistycznej.
 11. Pietras, K. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu w modelu interesariuszy sposobem na wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy. W: M. Cisek (red.) Konkurencyjność przedsiębiorstw. Podstawowe wyznaczniki, Monografie nr 95, s. 23-32. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 12. Pietras, K. (2007). Motywacja świata biznesu do społecznej odpowiedzialności z perspektywy reaktywnej, instrumentalnej i etycznej. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, seria Ekonomia i Zarządzanie, 2 (3), s. 99- 118.
 13. Pietras, K. (2007). Społeczna odpowiedzialność  biznesu. Dlaczego przedsiębiorcy postępują w sposób społecznie odpowiedzialny? W: A. Węgrzyniak, T. Bielak (red.) Praca – dobro indywidualne i społeczne, s. 77-87. Katowice: Wydawnictwo WSZOP.
 14. Mudyń, K., Pietras, K. (2007). Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia 1 (140), s. 5-25.
 15. Mudyń, K., Pietras, K. (2006). Czy istnieją „zdrowe” i „niezdrowe” wartości? Sztuka Leczenia 11, s. 67-79.

Inne informacje

Wybrane wystąpienia 

 • 20th ESCoP Conference (The European Society for Cognitive Psychology), Potsdam, Germany, 3-6.09.2017. Pietras, K., Ganczarek, J., Rosiek, R. "Expertise and individual differences in perception of contemporary paintings with semantic/syntactic violations" -poster.
 • Visual Science of Art Conference (VSAC), Berlin, Germany, 25.08-27.08.2017. Ganczarek, J., Pietras, K., Rosiek, R. "Where To Fixate (WTF): Oculomotor strategies in perception of contemporary paintings" - referat.
 • XXIV. Conference of the International Association of the Empirical Aesthetics, Vienna, 29.08-1.09.2016. Pietras, K., Czernecka, K. "Art training and personality traits as predictors of aesthetic experience of different art styles" -poster.
 • Excellence & Innovation in education: The Creativity - Innovation Challenge, Kraków, 1-4.07.2015. Pietras, K., Kaleńska-Rodzaj, J. "Who is the artist of our time? Cognitive Representations of the Contemporary Artist among Young Musicians and Visual Artists" - referat.
 • XXXV Zjazd Naukowy PTP "Psychologia w zmieniającym się świecie", Bydgoszcz, 18-21.09.2014.Pietras, K., Fryt, J. "Wartości osobiste młodych kobiet i ich rodziców - transmisja rodzinna czy podobieństwa wewnątrz - i międzypokoleniowe?" - referat.
 • Konferencja „Ekonomia instytucjonalna wobec nowych zjawisk gospodarczych i społecznych” UE, Wrocław, 31.03-1.04.2010. Pietras, K. „Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki warunkujące instytucjonalizację dialogu przedsiębiorstw międzynarodowych z interesariuszami. Polskie studia przypadków” – referat.
 • Konferencja „Prospołeczne Instrumenty Zarządzania Organizacjami” WZiKS, UJ, Kraków, 15-16.10. 2009. Ząbkowicz, A., Pietras, K.  „Instytucjonalizacja dialogu z interesariuszami. Studia przypadków przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce” – referat.
 • XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 20-25.07.2008. Mudyń, K; Pietras, K. “Explicit and implicit values of grandmothers and their granddaughters. In Search of Correspondence” - poster.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Management 2008. Budowanie potencjału konkurencyjnego firmy – procesy, systemy, ludzie”, Siedlce, 26-27.05.2008. Pietras, K. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w modelu interesariuszy sposobem na wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy” – referat.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia – od wykluczonych do elity”, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa, 14-15.05.2007. Pietras, K. „Mechanizmy podnoszenia jakości życia i przeciwdziałania wykluczeniu osób zagrożonych bezrobociem na przykładzie projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” – referat.
 • Międzynarodowa Konferencja TCA 4164 „I.QUAL – Innovative qualities in tourism”, Kraków 31.01-2.02.2007. Pietras, K. “Polish and international trends in training and certification” – referat.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego”, AP im KEN, Kraków, 18-20.10.2006. Mudyń, K., Pietras, K.  „Orientacje ontologiczne a deklarowane wartości w świetle badań” – referat.
 • XV Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Kraków, 21-23.10.2005. Pietras, K., Mudyń, K. „Czy istnieją „zdrowe” i „niezdrowe” wartości. O wartościach (nie) sprzyjających zdrowiu i satysfakcji z życia” – referat.