dr Urszula Tokarska

Pracownia Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka - Kierownik

Dyżury i dane kontaktowe
Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Publikacje
Inne informacje

Dyżury i dane kontaktowe

Dyżury:

2016/ 2017

wrześniowa sesja poprawkowa


dyżury:

 

* stacjonarny, Podchorążych 2, p. 363/a WTOREK, 06.09.2017 11-13.00


* dyżur on-line: CZWARTEK, 08.09.2017 godz. 19.00-19.45


Adres e-mail: urszula@tokarska.pl

Pokój: 363a

Telefon: 12 662 6236


miejsce konsultacji:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2

pokój 363/ a

tel. służbowy: 12 6626236

Dla studentów


Działalność dydaktyczna

dydaktyka 2015/2016


studia stacjonarne:

* Psychologia społeczno-wychowawcza

* Podstawy terapii i profilaktyki narracyjnej
   w pracy z osobami niepełnosprawnymi

·   
                                  studia niestacjonarne:


Podstawy terapii i profilaktyki narracyjnej
    w pracy z osobami niepełnosprawnymi

**  * Współczesna diagnoza psychologiczna * Nowe tendencje w psychoterapii

*

Działalność naukowa

Obszary badawcze:

* narratywistyka;

* biografistyka;

* ponowoczesne wzorce osobowe i tożsamościowe;

* podejście egzystencjalne i fenomenologiczne

  w naukach humanistycznych;

* metody jakościowe w naukach społecznych;

* egzystencjalnie zorientowane narracyjne narzędzia     wspomagania rozwoju człowieka w biegu życia;

* praca z bajką terapeutyczną;

* poradnictwo biograficzne i egzystencjalne;

* praca narracyjna z odbiorcą w wieku senioralnym.


MONOGRAFIA HABILITACYJNA

(w opracowaniu)

Od autobiografii kompaktowej do hipertekstowej opowieści o życiu. Narracyjne formy integracji doświadczenia indywidualnego.

 

      CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 WYSTĄPIENIA KRAJOWE 2008-2017

                                                2008

1.      I Konferencja Ogólnokrajowa Czas w życiu człowieka, 18-20. IV. 2008 r., Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wystąpienie: Wzorce doświadczania czasu w narracyjnej GRZE (auto)BIOGRAFICZNEJ „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA”.

                                                2009

2.      II Konferencja Ogólnokrajowa Duchowy wymiar istnienia, 8-10. VI. 2009 r., Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, wystąpienie: Wspomaganie  rozwoju  inteligencji  duchowej (SQ) z wykorzystaniem narracyjnej GRY (auto)BIOGRAFICZNEJ „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA”.

 

3.      VI Jubileuszowa Konferencja Psychologii Narracyjnej 10 lat badań narracyjnych: podsumowania i perspektywy, 17-20. IX. 2009 r., Warszawa: Uniwersytet Warszawski, wystąpienie: Narracyjna GRA (auto)BIOGRAFICZNA „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA” jako autorska forma wspomagania rozwoju człowieka dorosłego. Wprowadzenie do metody.

                                                     2010

4.      I. Ogólnopolska Konferencja Psychologia egzystencjalna wczoraj i dziś, 25-26. III. 2010 r., Katowice: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wystąpienie: „Narracyjna gra (auto)BIOGRAFICZNA „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA” jako autorska metoda profilaktyki problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka”.

 

5.      III Ogólnopolska Konferencja Poradnictwo i wsparcie społeczne w biegu życia człowieka, 16. IV. 2010, Poznań: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, wystąpienie: Kształcenie kompetencji biograficznej jako forma profilaktyki problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka.

 

6.      II Ogólnopolska Konferencja Homo narrator. Badanie opowieści o doświadczeniu, 4-6. XI. 2010 r., Spała: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Katedra Kultury, wystąpienie: „Hipertekstowa Mapa Opowieści o Życiu (Life-Story-Telling Hypertextual-Map) jako autorskie narzędzie wspomagania procesu narracji autobiograficznej”.

                                                        2012

7.      III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Coachingu: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, 5-7. II. 2012, Warszawa: Centrum Coachingu, Akademia Coachingu Leona Koźmińskiego, wystąpienie: Wspieranie rozwoju inteligencji duchowej (SQ) w obszarze filozoficznego life coachingu.

 

8.      II Ogólnopolska Konferencja Autobiografia-biografia-narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej, 29-30. V. 2012 r., Łódź: Katedra Badań Edukacyjnych. Uniwersytetu Łódzkiego, wystąpienie: Trzy pytania - pytania? Narracyjne formy wielopoziomowej integracji doświadczenia indywidualnego.

 

9.      I Ogólnopolska Konferencja Teoretyczne problemy psychologii, 25-26. IX, 2012 r., Kraków: Instytut Psychologii Krakowskiej Akademii im. K. F. Modrzewskiego, wystąpienie: Status narracyjnej wiedzy o człowieku we współczesnej psychologii badawczej i aplikacyjnej.

 

10.  I Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna, 20-21. X. 2012 r., Kraków: Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystąpienie: Egzystencjalnie zorientowane narracyjne formy wspomagania rozwoju człowieka w biegu życia.

                                                         2014


11.  VIII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii - biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się, 7-8. II, 2014 r., Łódź: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, warsztat tematyczny: Kluczowe elementy autonarracji młodych dorosłych.

 

12.  III Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 7-10.IX. 2014 r., Zielona Góra, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zakład Pedagogiki Kultury UMCS w Lublinie, wystąpienie:Hipertekstowa Mapa Opowieści o Życiu” jako autorskie narzędzie wspomagające integrację doświadczenia indywidualnego.

 

13.  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy, 22. X, 2014 r., Poznań, Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, wystąpienie: Narracyjna promocja zdrowia. Założenia teoretyczne, metody pracy, obszary zastosowań.

 

14.  X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badania Gier: Kulturotwórcza Funkcja Gier: Game-based learning/ Game-biased Learning, 15-16. XI. 2014 r., Poznań, Polskie Towarzystwo Badania Gier oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu, wystąpienie: Życie wy-GRANE? Poważnie o (nie)poważnych grach autobiograficznych.

                                                        2015

15.  IX Łódzka Konferencja Biograficzna z cyklu Biografia i badanie biografii - Czas w badaniach biograficznych, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, 6-7. II, 2015 r., Łódź, organizacja i prowadzenie sympozjum tematycznego „Temporalne aspekty wspomagania rozwoju człowieka”; wystąpienie: Temporalne aspekty wspomagania rozwoju człowieka. Praca z literaturą piękną.

16.  I Międzynarodowa Konferencja: Starość jak ją widzi psychologia, Instytut Psychologii Akademii Ignatianium oraz Komisja Nauk Psychologicznych PAN, Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 23-24.04. 2015 r., prowadzenie sympozjum:Międzypokoleniowa transmisja wartości w osobistych narracjach seniorów”, 3 wystąpienia:

A/ Tokarska U., „O potrzebie bycia potrzebnym”. Teoretyczne aspekty roli wątku generatywności w bilansie życiowym seniorów.

B/ Tokarska U., Dryll E., Cierpka A., „List do wnuka-I”. Międzypokoleniowa transmisja wartości w aktywności epistolograficznej seniorów.

C/ Tokarska U., Matras W., „List do wnuka-II”. Potencjał aplikacyjny narracyjnych form międzypokoleniowej transmisji wartości.

 prowadzenie autorskiego warsztatu tematycznego:

Życie jako Opowieść. Metodologia kursów pisania wspomnień przeznaczonych dla odbiorców w okresie późnej dorosłości

 

17.  XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji, 1-3.06. 2015 r., Warszawa, Instytut Psychologii UKSW, prowadzenie sesji tematycznej: Odkrywanie autonomii i podmiotowości człowieka; wystąpienie: Narzędzia narracyjne we wspomaganiu rozwoju autonomii i podmiotowości w cyklu życia.

 

18.  II Konferencja Psychologii Jakościowej: Standardy w  metodologii jakościowej, 18-20.IX. 2015 r., Pracownia Badań Jakościowych przy Wydziale Zamiejscowym SWPS w Katowicach, Katowice, wystąpienie: Wehikuły narracyjne. Wybrane strategie rekonstrukcji doświadczenia autobiograficznego; prowadzenie autorskiego warsztatu tematycznego: „Hipertekstowa Mapa Opowieści o Życiu” (HMOŻ) jako narzędzie wspomagnia rekonstrukcji narracji autobiograficznych.

 

19.  II Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cykluRzeczywistości kulturowe i teksty pisane”: Dokumenty osobiste w socjologicznych i pozasocjologicznych doświadczeniach badawczych, 10-12. XII. 2015 r., Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Wrocław, wystąpienie: Aktywność epistolograficzna w teorii i praktyce psychologicznej; autorski warsztat tematyczny: <Przepisy na budowanie doświadczenia>. Strategie konstruowania siebie w aktywności  epistolograficznej - analiza psychologiczna.

                                                 2016

20. Tokarska, U.: moderowanie warsztatu tematycznego inicjującego opracowanie rządowego projektu edukacyjnego przeznaczonego do realizacji na ternie krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Gminny Programu Aktywności i Integracji Osób Starszych: Wychowanie do starości wyzwaniem młodości – powołany na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa przez Doradcę Prezydenta d/s Polityki Senioralnej, dr Annę Okońską-Walkowicz. Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, 27. X. 2016 r.

21. Tokarska, U.: Moderowanie anglojęzycznych warsztatów eksperckich Intergenerational Dialog dla przedstawicieli UE wypracowujących rekomendacje dla partnerskich europejskich „miast przyjaznych starzeniu się”. Międzynarodowa konferencja Focus on Senior Citizens. Organizator: Urząd Miasta Krakowa, pod patronatem Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa d/s Polityki Senioralnej, dr A. Okońskiej-Walkowicz. Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, 8. XI. 2016 r., Centrum Kongresowe ICE Kraków, 9. XI. 2016 r.

2017

22. Tokarska, U. wystąpienie: „Texistence. Poradnictwo egzystencjalne dla seniorów w perspektywie narracyjnej. Wybrane zagadnienia” w ramach międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Healthy Aging. Multidisciplinary Perspectives, Life-span applications. Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz Katedra Psychologii UP Kraków, 23-25.03.2017 r.

23. Tokarska, U. prowadzenie autorskiego warsztatu tematycznego Życie jako Opowieść. Metodyka Kursów Pisania Wspomnień w ramach międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Healthy Aging. Multidisciplinary Perspectives, Life-span applications. Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz Katedra Psychologii UP Kraków, 23-25.03.2017 r.

24. Cierpka, A., Tokarska, U., Dryll, E. wystąpienie: Przekaz doświadczenia życiowego w okresie późnej dorosłości a system wartości w ramach II Międzynarodowej Konferencji Starość jak ją widzi psychologia: Siła umysłu w starości (Old Age: The View from Psychology): The Power of Mind in Old Age), Akademia Ignatianum, Kraków, 20-21.04.2017 r.

25. Tokarska, U. wystąpienie: „Antynarracyjne impulsy” we współczesnej humanistyce. Nieporozumienie czy cenna przestroga?” wystąpienie zaakceptowane na III Konferencję Psychologii Jakościowej, Pracownia Badań Jakościowych Uniwersytetu SWPS, WZ w Katowicach, 9-10.09.2017 r.

Publikacje


PRACE OPUBLIKOWANE PO DOKTORACIE:


REDAKCJA MONOGRAFII ANGLOJĘZYCZNEJ:

Tokarska, U. (Ed.) (2016). Applied Psychology of Time (pp. 147-158). Warszawa: PWN. ISBN 978-83-01-18458-2

                                                                                                            [5 p.]

ROZDZIAŁY OPUBLIKOWANE W RECENZOWANYCH MONOGRAFIACH 


Cierpka, A., Dryll, E., Tokarska, U. (2017). Poczucie jakości życia w okresie starości a przekaz doświadczenia życiowego. W: E. Dryll, B. Bartosz, J. Klebaniuk (red.), Jakość życia w refleksji psychologicznej (s. 115-133). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii I Kultury Eneteia.  

                                                                                                         [4 p.]

Tokarska, U. (2016a). Forward via backward. Narrative foreclosure prevention. In U. Tokarska (Ed.), Applied Psychology of Time (pp. 147-158). Warszawa: PWN. ISBN 978-83-01-18458-2
                                                                                                         [5 p.]

Dryll, E., Tokarska, U., Cierpka, A. (2016b). Międzypokoleniowy przekaz generatywny w narracji epistolograficznej seniorów. W: M. Kielar-Turska (red.), Starość jak ją widzi psychologia (s. 157-192). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 978-83-7614-262-3 (AIK); 978-83-277-1268-4 (WAM)

                                                                                                         [4 p.]

Tokarska, U. (2014a). The beneficial life stories. The mental health and resilience from the narrative perspective. In T. Ostrowski & I. Sikorska (Eds.), Health and Resilience (pp. 57-85). Kraków: Jagiellonian University Press. ISBN 978-83-233-3625-9

[5 p.]

Tokarska, U. (2014b). Reaching Narrative Identity Inside the Inner Plurality Within the Dialogical Context. In M. Pourkos (Ed.), Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin. Applicatons in Psychology, Education, Art & Culture (pp. 206-226). Saarbrucken: Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-659-16930-4

[5 p.]

Tokarska, U. (2014c). Przygotowanie do radzenia sobie z kryzysami życiowymi w perspektywie narracyjnej. W: D. Kubacka-Jasiecka & K. Mudyń (red.), Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej (s. 247-265). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 978-83-7780-944-0

[4 p.]

Tokarska, U. (2013). O potrzebie bycia potrzebnym. Miejsce generatywności w bilansie życiowym współczesnego człowieka. W: K. Mudyń (red.), W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości (s. 9-29). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 978-83-7780-658-6

[4 p.]

Tokarska, U. (2011a). Tożsamość narracyjna w dobie płynnej nowoczesności - nowe wyzwania dla psychologii narracyjnej. W: E. Litak, R. Furman, H. Brożek (red.), Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej (s. 37-50). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 978-83-233-3129-2

[4 p.]

Tokarska, U. (2011b). Narracyjna GRA (auto)BIOGRAFICZNA „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA” jako autorska forma wspomagania rozwoju człowieka dorosłego. W: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza (s. 219-239). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury. ISBN 978-83-61538-39-4

[4 p.]

Tokarska, (2011c). Kształcenie kompetencji biograficznej jako forma profilaktyki problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka. W: M. Piorunek (red.), Poradnictwo. Kolejne przybliżenia (s. 57-81). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 978-83-7611-856-7

[4 p.]

Tokarska, U. (2010a). „Stawać się Panem Własnego Oblicza”. O możliwościach intencjonalnych oddziaływań narracyjnych w biegu życia ludzkiego”. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Psychologia małych i wielkich narracji (s. 293-314). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury. ISBN 978-83-61538-27-1

[3 p.]

Tokarska, U. (2010b). Wzorce doświadczania czasu w narracyjnej grze autobiograficznej „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA”. W: K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Czas w życiu człowieka (s. 194-213). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 978-83-226-1906-3

[3 p.]

Tokarska, U. (2010c). Wspomaganie  rozwoju  inteligencji  duchowej (SQ) z wykorzystaniem narracyjnej gry autobiograficznej . W: K. Obuchowski, M. K. Stasiak (red.), Duchowy wymiar istnienia (s. 155-182). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. ISBN 978-83-7405-500-0

[3 p.]

Tokarska, U. (2010d). Narracyjna GRA (auto)BIOGRAFICZNA „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA” jako autorska metoda profilaktyki problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka. W: M. Śniarowska-Tlatlik (red.), Psychologia bliżej bycia. Inspiracje egzystencjalne (s. 133-142). Kraków: AT Group. ISBN 978-83-61026-93-8

[3 p.]

Tokarska, U. (2009). Wątki egzystencjalne w psychologii narracyjnej. W: H. Wrona-Polańska, E. Czerniawska, L. Wrona (red.), Szkice o ludzkim poznawaniu i odczuwaniu (s. 103-116).  Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 978-83-7271-509-8

[3 p.]

Tokarska, U. (2008). Wybrane strategie wykorzystania tekstów literackich w narracyjnych oddziaływaniach profilaktycznych. W: B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka (s. 471-499). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 978-83-233-2446-1

[3 p.]

Tokarska, U. (2007a). Narracyjne formy wspomagania rozwoju człowieka. W: B. M. Kaja, A. Molesztak (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja. Psychokorekcja (s. 114-133).  Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. ISBN 978-83-7096-640-9

[3 p.]

Tokarska, U. (2007b). Archetypowe scenariusze życia a rozwój człowieka dorosłego. W: K. Węgłowska-Rzepa, D. Fredericksen (red.), Między świadomością a nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi (s. 277-293). Warszawa: Wydawnictwo Eneteia. ISBN 978-83-85713-75-3

[3 p.]

Tokarska, U. (2005a). Wspieranie inteligencji duchowej w modelach psychoedukacyjnych. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość (s. 361-374). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. ISBN 83-7271-332-4

[3 p.]

Tokarska, U. (2005b). Narracja autobiograficzna jako „opowieść drogi” w ujęciu C. Pearson. W: E. Chmielnicka-Kuter, M. Puchalska-Wasyl (red.), Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji (s. 125-140). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-7363-286-7

[3 p.]

Tokarska, U. (2004). Narracja autobiograficzna we wspomaganiu rozwoju człowieka. W: A. Cierpka, E. Dryll (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne (s. 285-302).  Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. ISBN 83-85459-69-3

[3 p.]

Tokarska, U. (2002a). Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia. W: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata (s. 221-261). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-87957-84-4

[3 p.]

Tokarska, U. (2002b). Profilaktyka egzystencjalna jako forma przygotowania do radzenia sobie ze zmianami życiowymi. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne (s. 67-73). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1538-8

[3 p.]

Tokarska, U. (2000). Terapia narracyjna. Założenia teoretyczne, metody pracy, obszary zastosowań. W: M. Straś-Romanowska (red.), Metody jakościowe w psychologii współczesnej (s. 185-193). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 83-229-2086-5

[3 p.]


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH


Tokarska, U., Ryżanowska, D. (2017a). DWIE WERSJE JĘZYKOWE: 1. Letters to Anorexia. Narrative tools of work with anorectic patients in Dialogical Self context. 2. Listy do Anoreksji. Narracyjne narzędzia pracy z pacjentami anorektycznymi w kontekście teorii Dialogowego Ja. Psychiatria Polska, ONLINE FIRST Nr 69 1-11; published ahead of print 04 May 2017; ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: http:// doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69394
                                                                                                    [A-15 p.]

Tokarska, U., Dryll, E., Cierpka, A. (2017b). Letters to a Grandchild. Wisdom legacy in late adulthood. Psychology and Aging [under review, A-40 p.]

Tokarska, U. (2015). Narracyjna promocja zdrowia. Założenia teoretyczne, metody pracy, obszary zastosowań. Studia Edukacyjne, 35, 327-348. ISBN 978-83-232-2904-9 ISSN 1233-6688

[B-13 p.]

Tokarska, U. (2014). Status podejścia narracyjnego we współczesnej psychologii. Czasopismo Psychologiczne, 20 (1), 65-71. ISSN 1425-6460

[B-4 p.]

Tokarska, U. (2013a). In Eighty Stories around the Human Life. The psychological time binding strategies in the (auto)BIOGRAPHICAL Narrative GAME. Special Issue “On Time Perspective”, Annales Universitatis Paedagoogicae. Studia Psychologica VI, 180-199. ISSN 2084-5596

[B-4 p.]

Tokarska, U. (2013b). Narracyjne ujęcie fenomenu miłości Roberta Sternberga w profilaktyce psychologicznej. Ruch Pedagogiczny, LXXXIV, (1), 5-24. ISSN 0483-4992

[C-10 p.]

Tokarska, U. (2007). W poszukiwaniu przekonujących „dowodów skuteczności”   narracyjnych oddziaływań profilaktycznych. Psychologia Rozwojowa, 12(4), 41-54. ISBN 978-83-233-2444-7   ISSN 1895-6297

[B-4 p.]

Tokarska, U. (2006). Narracyjne strategie wspomagania rozwoju osobowego. Psychologia Rozwojowa, 1, 55-68. ISBN 978-83-233-2251-1   ISSN 1895-6297

[B-4 p.]


PRACE OPUBLIKOWANE PRZED DOKTORATEM

1. Tokarska, U. (1992). Analiza materiałów autobiograficznych jako metoda idiograficzna. Psychobiografia Franza Kafki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Psychologiczne, 8, 41-54.

2. Tokarska, U. (1994). Konstytuowanie się podmiotu przez narrację. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Psychologiczne,11, 59-69.

3. Tokarska, U. (1995, 1999). W poszukiwaniu jedności i celu. Wybrane techniki narracyjne. W: A. Gałdowa (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s.169-204). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Tokarska, U. (1995, 1999). Konfrontacja z samym sobą w ujęciu D. J. Levinsona. W: A. Gałdowa (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s. 205-218). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Tokarska, U. (1996). Kategorie oceny własnego życia a „psychologia szczęścia”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Psychologiczne, 13, 33-45.

6. Tokarska, U. (1998). Narracja autobiograficzna jako sposób kreowania rzeczywistości. W: Komunikacja sposobem tworzenia rzeczywistości - Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji NLP, Dobczyce, czerwiec 1998, 20-26.

7. Tokarska, U. (2000/a). Narracja autobiograficzna w psychologicznym poznaniu i terapii. Studium teoretyczne. Nie opublikowana praca doktorska. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.


ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

1. Tokarska, U.  (2009-1). <Pokonać Smoka> - 12 strategii pomysłowego pokonywania przeszkód na ścieżkach naszego życia - dostępne w wersji elektronicznej www.plasterek.pl/ dział: baza wiedzy psychologicznej.

2. Tokarska, U. (2009-2). Bajkowa Szkoła Mądrości - czy potrzebujemy dziś jeszcze opowiadanych historii? - dostępne w wersji elektronicznej www.plasterek.pl/ dział: baza wiedzy psychologicznej.

3. Tokarska, U. (2009-3). Psychologiczne formy pracy z bajką edukacyjną - dostępne w wersji elektronicznej www.plasterek.pl/ dział: baza wiedzy psychologicznej.

4. Tokarska, U. (2009-4). Rozwój inteligencji duchowej (SQ) współczesnego człowieka - dostępne w wersji elektronicznej www.plasterek.pl/ dział: baza wiedzy psychologicznej.

5. Tokarska, U. (2009-5). <Czy miłość jest opowieścią?> Narracyjne ujęcie fenomenu miłości w koncepcji R. Sternberga - dostępne w wersji elektronicznej www.plasterek.pl/ dział: baza wiedzy psychologicznej.

6. Tokarska U. (2010-1), <Gra w życie> - narracyjna GRA (auto)BIOGRAFICZNA - dostępne w wersji elektronicznej www.plasterek.pl/ dział: baza wiedzy psychologicznej.

7. Tokarska U. (2010-2), <Przechytrzyć malucha> - o twórczych pomysłach na własne dzieci... - dostępne w wersji elektronicznej www.plasterek.pl/ dział: baza wiedzy psychologicznej.

8. Tokarska U. (2010-3), <Szklany świat> - o przeciwdziałaniu uzależnieniom od komputera u dzieci i młodzieży - dostępne w wersji elektronicznej www.plasterek.pl/ dział: baza wiedzy psychologicznej.

Inne informacje

CZYNNY UDZIAŁ W PROGRAMACH GRANTOWYCH

Grant FRSE VESTA nr 2012-1-PL-1-LEO04-28080-7 Vocational Education with Embedded Social Inclusion Tactics for Autistic People - VESTA (Leonardo da Vinci), 25-31. V. 2013 r.

- opracowanie oraz prowadzenie w języku angielskim autorskich warsztatów tematycznych przeznaczonych dla beneficjentów programu: osób ze spektrum zaburzeń autyzmu wraz z ich rodzinami oraz opiekunami wywodzącymi się z kilku europejskich krajów partnerskich.


Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 Mosty Pokoleń. Działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej 60+I-III. 2013 r.

           - opracowanie oraz prowadzenie cyklu autorskich wykładów oraz warsztatówtematycznych przeznaczonych dla beneficjentów w wieku senioralnym;            - indywidualne poradnictwo psychologiczne dla seniorów.

Aktualnie złożony grant krajowy z wątkiem międzynarodowym Harmonia-8, (decyzja Narodowego Centrum Nauki zostanie ogłoszona w marcu 2018 r.)

Wniosek grantowy pt. „List do wnuka - przekaz międzypokoleniowy doświadczenia życiowego seniorów w społeczeństwach europejskich” opracowany został we współpracy z Prof. E. Dryll i dr hab. Anną Cierpką z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Prof. Kate de Medeiros z Maimi University, USA i Prof. Sonią Ekhert z Uniwersytetu w Heidelbergu.

 

 CZŁONKOSTWO W KOMITETACH  REDAKCYJNYCH

·       Redaktor językowy w Komitecie Redakcyjnym

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica

 

CZŁONKOSTWO W KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH STOWARZYSZENIACH ORAZ  ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 

·     European Society for Research on the Education of Adult (ESREA);


·     International Board on Books for Young People  (IBBY)


·     Games Research Association of Poland, Polskie Towarzystwo Badania Gier (PTBG)


·     Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka


·     Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne (PTB)

 BADANIA STATUTOWE I BADANIA WŁASNE 2008-2015

BW  2008-2009: Autobiograficzne gry narracyjne jako metody wspomagania rozwoju człowieka dorosłego.

BW 2010-2011: Kształcenie kompetencji biograficznej z wykorzystaniem metody narracyjnej GRY (auto)biograficznej „W osiemdziesiąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA”.

BS 2008-2009: Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem agresywnym.

BS 2010: Narracyjne teksty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym.

BS 2011: Metody pomiaru skuteczności narracyjnych oddziaływań profilaktycznych.

BS 2012: Wzorce doświadczania czasu a skuteczność realizacji

krótko- i długoterminowych celów życiowych.

     BS 2013: Antropomorfizacja czasu w autonarracjach osób dorosłych

     BS 2014-2015 Ponowoczesne wzorce osobowe w autonarracjach młodych dorosłych

BS 2016-2017 Gerontologia narracyjna. Narzędzia eksploracji, a style autoekspresji narracji autobiograficznej seniorów. 


BS 2018


Poznawcze i emocjonalno-społeczne uwarunkowania mądrości

jako kompetencji psychologicznej


Współpraca ze środowiskiem:

Stała współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa d/s Polityki Senioralnej, dr Okońską-Walkowicz.


 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

·         organizacja oraz kierownictwo (w ramach Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) pod patronatem prof. Philipa G. Zimbardo ze Stanford University (USA) Pracowni Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka; opracowanie założeń oraz szczegółowego programu działań wraz z ich koordynacją;

udział w Komitetach Organizacyjnych konferencji naukowych

* Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość,  Akademia Pedagogiczna, Kraków 22-24. X. 2002r.;

* International Scientifical Symposium Psychological Strategies of Intergenerational Velues Transmission, Pracownia Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka, Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 29-30. IX. 2014 r.;

*    International Scientific Conference Assistive technology to Support Human Development (EduRob),  Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 23. IX. 2015 r.);

*   III Konferencja Psychologii Jakościowej 9-10.09.2017 r. SWPS ZM w Katowicach

·         programowanie oraz koordynacja działań na rzecz promocji Katedry Psychologii w ramach Festiwalu Nauki - 2009: Życie w Sieci; 2010: Soma i Psyche;

·         2014-2015 praca w zespole przygotowującym (pozytywnie zaopiniowany) wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o utworzenie w ramach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunku „Psychologia” (uruchomiony 1. X. 2015 r.);

·         podejmowanie licznych inicjatyw oraz działalność organizacyjna i merytoryczna w zakresie kontaktów międzynarodowych (recenzenci, partnerzy grantowi, wykładowcy gościnni w Katedrze Psychologii, nowe kontakty w ramach programu Erasmus+);

·         powołanie, organizacja oraz prowadzenie Koła Naukowego Studentów Psychologii  "AUXILIUM"


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 od r. 2000 do chwili obecnej - stałe wykłady w ramach LLP Erasmus Programme:

   University of Barcelona (Barcelona, Hiszpania), 2010

 University of Castilla la Mancha (Cuenca, Hiszpania), 2010

  Katholieke Hogeschool Limburg (Hasselt, Belgia), 2008, 2013

  University of Nicossia (Nicossia, Cypr), 2007

  Aegean University (Rhodos), 2009, 2011, 2012, 2013

  Rethymno University (Kreta, Grecja), wielokrotnie w latach 2002-2017

 ·         czynny udział (trzykrotnie: Coimbra, Portugalia - 2007; Haselt, Belgia - 2009 i 2012) w Międzynarodowych Tygodniach Wymiany Doświadczeń Edukacyjnych GLOBAL LEARNING - Erasmus Staff Mobility Week - wymiana doświadczeń europejskich nauczycieli akademickich, prowadzenie anglojęzycznych warsztatów metodycznych).

·         Stała współpraca z Laboratory of Psychological Research, School of  Education, University of Crete, Rethymno (ostatni miesięczny staż naukowy, 2017).

 ·         stałe zajęcia dydaktyczne dla studentów z uczelni zagranicznych na terenie uczelni macierzystej (w ramach wymiany Erasmus+, z wykorzystaniem 5 autorskich kursów:

         The narrative psychology in the educational & therapeutic process.

        Therapeutic and educational aspects of fairy tales and other stories in the early and primary education.

         Narrative approach to the psychological processes inside the family life.

        Selected psychological forms of supporting human development on different stages

          of the human life course.

         Effective and creative strategies of dealing with some life problems ourselves.

 Narrative Gerontology

Pedagogical Psycholoy

Fairy Tales in Therapy and Education

 

Współpraca ze środowiskiem:

Stała współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa d/s Polityki Senioralnej, dr Okońską-Walkowicz.

Współpraca w zakresie powołania Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego w ramach Miejskiego Centrum Dialogu Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa