+48 12 662 62 29
psych@ap.krakow.pl

dr Katarzyna Tomaszek

Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży

126626235

363

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019:

Konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych:
czwartki
11.00 - 12.30 dyżur pracowniczy
12.30 - 14.00 dyżur dla studentów
piątki
10.30-11.30 dyżur dla studentów
11.30 - 12.15 e - dyżur

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:
12.X.2018 w godz. 15.00 - 16.00
23.XI.2018 w godz. 15.00 - 16.00
14.XII.2018 w godz. 15.00 - 16.00
11.I.2019 w godz. 15.00 - 16.00Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2018/2019

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej (IN) (wykład i ćwiczenia)
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej (IN) (wykład i ćwiczenia)

Psychologia w biegu życia (wykład i ćwiczenia)

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży (ćwiczenia)

Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży (wykład i ćwiczenia)

Seminarium magisterskie  (Psychologia, studia niestacjonarne)

 

Udział w konferencjach naukowych

Tomaszek K., „Diagnoza zaangażowania uczniów w aktywności szkolne - wyniki polskiej adaptacji skali SSEM", Konferencji Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, wygłoszenie referatu, 14-15.IX. 2018

Tomaszek K., „Prospołeczna rola humoru w życiu człowieka, czyli o relacji między odczuwaniem wdzięczności, altruizmem a stylami poczucia humoru”, III Konferencja Psychologii Pozytywnej, APS w Warszawie, udział w sesji posterowej, 2-4.07.2018

Tomaszek K., „Gelotofobia jako czynnik utrudniający prawidłowy rozwój jednostki”, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, wygłoszenie referatu, 7-8.VI. 2018.

Muchacka-Cymerman, A., Tomaszek K., III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uniwersalizm pracy Ludzkiej Praca Jako Wyznacznik Egzystencji Człowieka", Kraków, 24-25.05.2018r. z tytułem referatu: "Psychologiczne i pedagogiczne problemy wypalenia zawodowego nauczycieli"

Lasota A., Tomaszek K., Bosacka S., „Gratitude, Empathy , and Resilience among women and men in early adulthood”, Jean Piaget Society, 48th Annual Meeting, The Dynamics of Development: Process, (Inter-)Action, & Complexity, Amsterdam, The Netherlands, udział w sesji posterowej, 31.05.- 02.06. 2018

Tomaszek K., „The Association between self – esteem and school burnout -  study among secondary school students”, 6.OLOMOUC DAYS OF SPECIAL EDUCATION, 19th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs, udział w sesji posterowej, 13-14.III.2018.

Tomaszek K., Lasota A. „Jak zmierzyć wdzięczność? Polska adaptacja kwestionariusza do badania wdzięczności GRAT – R, VII Konferencja „Bliżej emocji”, Katolicki uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  udział w sesji posterowej,18-19.V.2017

Tomaszek K., Muchacka - Cymerman, A. , "Funkcjonowanie uczniów doświadczających syndromu wypalenia w środowisku szkolnym i rodzinnym", VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”: "Szkoła Wobec wyzwań Współczesności", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, wygłoszony referat, 16-17.V.2017

Tomaszek K. „Obsesja w miłości czyli o patologii relacji intymnych”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiecości i Męskości oraz bliskich relacji interpersonalnych”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, udział w sesji posterowej, 12-13.X. 2016

Tomaszek K., " Śmiech to zdrowie" - czyli o relacji między poczuciem humoru, wartościami i jakością życia. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychologia - Konsumpcja - Jakość Życia” na Uniwersytecie Gdańskim, udział w sesji plakatowej, 24-24.IX.2016

Tomaszek K., „Kobiety i mężczyźni z poczuciem humoru”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kobiety i mężczyźni. Różnice i podobieństwa” na Uniwersytecie Rzeszowskim, udział w sesji plakatowej, 18-19.V.2016  

Tomaszek K., ”Wypalenie Szkolne – nowe wyzwanie dla nauczycieli w szkole”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria,  praktyka, codzienność” na Uniwersytecie Pedagogicznym, wygłoszony referat, 27.XI.2015

Organizacja konferencji

Członek Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 7-8.VI. 2018

 

 

Opublikowane artykuły w czasopismach naukowych recenzowanych:

1. Katarzyna Tomaszek (2018), Humor, wartości i jakość życia – wyniki badań studentów, Przegląd badań edukacyjnych, 26(1), 65-85 (Lista B, 13 pkt.)  

2. Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Muchacka – Cymerman  (2018), Wybrane środowiskowe przyczyny syndromu wypalenia uczniów ze szkół gimnazjalnych, Kwartalnik pedagogiczny,  2(248),109-126 (Lista C, 10 pkt.)

3. Katarzyna Tomaszek (2018), Uczeń z syndromem wypalenia w środowisku szkolnym – psychologiczna charakterystyka zjawiska, Ruch pedagogiczny, 88, 1/2017, (Lista B, 12 pkt.) (artykuł przyjęty do druku)

4. Katarzyna Tomaszek (2017), Patologiczna obsesja w relacjach intymnych –  charakterystyka zjawiska uporczywego nękania, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, X, Folia 238, s. 161-188 (Lista B, 6 pkt.)

5. Agnieszka Muchacka – Cymerman,  Katarzyna Tomaszek (2017), Syndrom wypalenia w  zawodzie nauczyciela i w roli ucznia. Przegląd literaturowy. Forum Oświatowe, 30(2), 95–115.(Lista B, 12 pkt.)

6. Katarzyna Tomaszek (2017), Wielowymiarowość zaangażowania uczniów w aktywności szkolne, Psychologia Rozwojowa,  Tom 22, Numer 1, s. 29-45, DOI 10.4467/20843879PR.17.002.6416 (Lista B, 13 pkt.)

7. Katarzyna Tomaszek (2016), Socjo-psychologiczne uwarunkowania utraty zaangażowania w aktywność szkolną. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. Tom LXIX, 63–79 PL ISSN 0079-3418 121 (Lista B, 6 pkt.)

8. Katarzyna Tomaszek (2016), Doświadczenie alienacji u młodzieży a zróżnicowanie predyspozycji twórczych oraz deklarowanego typu uzdolnień, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica IX, Folia 212 , 110 – 126, ISNN 2084-5596 (Lista B, 6 pkt.)

9. Katarzyna Tomaszek (2015), Obraz siebie u młodzieży wyalienowanej, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio J, Paedagogia – Psychologia, Vol. 28, No 2, s. 109 – 121 (Lista B, 8 pkt.)

10. Katarzyna Tomaszek (2012), Stosunek do religii a poczucie alienacji młodzieży. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze,  nr 4/2012, s. 14 – 20

11. Katarzyna Tomaszek, (2012),  Stalker – psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw „uporczywego nękania, Studia z psychologii w KUL, Tom 18, s.135 - 156

12. Katarzyna Tomaszek, Stanisława Tucholska (2012), Psychospołeczne następstwa poczucia alienacji u młodzieży, Paedagogia Christiana, 2/30, s. 163-178

13. Katarzyna Tomaszek (2011), Alienacja Szkolna – psychologiczna charakterystyka zjawiska, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio J, Paedagogia – Psychologia, VOL. XXIV, 2, s. 61 – 73

14. Katarzyna Tomaszek (2009),  Przyczyny alienacji młodzieży, Katecheta,7-8/2009, s. 80-84

15. Katarzyna Tomaszek (2009), Zachowania suicydalne osób starszych – psychologiczna analiza zjawiska, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio J, Paedagogia – Psychologia, vol. XXII, s. 37 – 50

16. Katarzyna Tomaszek (2009), Poczucie alienacji u młodzieży z rodzin niepełnych, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, nr 5/2009, s. 40 – 45

17. Katarzyna Tomaszek (2008),Wpływ poczucia alienacji na funkcjonowanie jednostki, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, nr 6/2008, s. 25 - 33

Opublikowane artykuły w monografiach

1. Katarzyna Tomaszek (2015), Wypalenie szkolne – nowe wyzwanie dla nauczycieli.  w: Kowal S, (red.),  Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Wielowymiarowe kompetencje współczesnego nauczyciela. Tom 1,  Kraków: Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny

2. Katarzyna Tomaszek (2017), Kobiety i mężczyźni z poczuciem humoru czyli o relacji między poczuciem humoru a atrakcyjnością seksualną.  W: A. Łukasik, K. Węgrzyn-Białogłowicz, A. Englert-Bator (red.), KOBIETY I MĘŻCZYŹNI. RÓŻNICE, PODOBIEŃSTWA. (292 – 305) Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego (monografia pokonferencyjna), ISBN 978-83-7996-484-0