Katedra Psychologii

dr Dankiewicz Malwina

Zakład Psychologii Edukacyjnej

adres e-mail: malwina.dankiewicz@up.krakow.pl

strona www: https://orcid.org/0000-0002-6511-7686

telefon: 126626234

pokój: 366

dyżury: w sesji letniej:
18.06, 12:30-13:15
czw. 12:30-14:00
dyżur online: czw. 14:00-14:45
Dyżury w innym terminie są ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie mailowym.
Raz w miesiącu dyżur dla studentów NS ustalany indywidualnie.

Zainteresowania naukowe: psychologia agresji, poczucie własnej skuteczności, dobrostan psychiczny, PMO oraz problematyka pomiaru psychologicznego

 

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2018/2019:

Psychologia społeczna
Psychologia (IG)
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania (IHiA)
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania (SKN)
Trening asertywności (Socjoterapia)

Komunikacja interpersonalna (Diagnoza)

Psychologia emocji i motywacji

 

Działalność naukowa

Publikacje

Monografie

Dankiewicz, M., Rodasik, R. (2017). Animacja undergroundowa – charakterystyka językowa i psychologiczna. Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRONISBN 978-83-64035-52-4

 

Rozdziały w monografiach

Dankiewicz, M. (2016). Empowerment w organizacji czyli siła w pracownikach. W: A. Hennel-Brzozowska (red.), Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, s. 237-256. ISBN 978-83-65432-36-0

Dankiewicz, M., Rodasik, R. (2014). Agresja werbalna w przestrzeni publicznej: aspekt społeczny, etyczny i językowy. W: J. Piwowarski (red.), Funkcje teorii nauk o bezpieczeństwie (s.205-222). Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRONISBN 978-83-64035-29-6

Dankiewicz, M. (2014). Systematyzacja pojęć z dziedziny psychologii agresji. W: J. Piwowarski, A. Czop, J. Kaleta (red.), Realizacja zadań bezpieczeństwa. Jakość, prakseologia, praworządność (s. 59-74). Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON. ISBN 978-83-64035-33-3

Dankiewicz, M. (2014). Wspólna droga do sukcesu: zarządzanie partycypacyjne a przekonanie o własnej skuteczności pracownika. W: A. Hennel-Brzozowska (red.), Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia. Perspektywy fides i ratio (s.149-164). Kraków: Wydawnictwo Scriptum. ISBN 978-83-64028-52-6

Dankiewicz, M. (2011). Determinants of interpersonal aggression among youth in context of individual and group relations and socialization experience. W: B. Kaczmarek, G. Kwiatkowska i K. Markiewicz (red.), Youth facing the challenges of globalization (s.165-172). Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 978-83-227-3284-7

 

Artykuły

Dankiewicz, M., Pieniążek, S. (2018). Poczucie szczęścia i sensu życia rodziców dzieci w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa – przegląd badań, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 11, 39-55.

Pieniążek, S., Dankiewicz, M. (2018). Analiza tożsamości kulturowej Głuchych, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(34), 429-448.

Dankiewicz, M. (2015). Bezpieczeństwo w edukacji: perspektywa nauczyciela. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 19, 78-94.

Dankiewicz, M. (2015). Bezpieczeństwo w edukacji: perspektywa ucznia. Przegląd badań i przepisów prawnych dotyczących agresji w szkole. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 18, 21-38.

Dankiewicz, M. (2015). Bezpieczeństwo w edukacji: perspektywa ucznia. Szkolne programy profilaktyczne. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 17, 40-51.

Dankiewicz, M., Rodasik, R., Skórzak, A. (2014). Linguistic communication in the perspective of political invective. Security Dimensions: International & National Studies, 11,115-120.

Dankiewicz, M. (2014). War in the mind: Posttraumatic stress disorder (PTSD) after returning from the war zone. Security Dimensions: International & National Studies, 12,133-140.

Dankiewicz, M. (2014). Koszmary senne u weteranów wojennych. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 16, 107-112.

Dankiewicz, M. (2014). Psychologiczny aspekt bezpieczeństwa cyfrowego. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 16, 113-120.

Dankiewicz, M. (2013). The prevention and detection of perpetrators. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 13, 79-97.

Dankiewicz, M. (2012). Ocena moralna zachowań agresywnych w teorii i badaniach naukowych. Studia Psychologica, 12, 107-118.

Dankiewicz, M. (2012). Zapobieganie przestępstwom oraz wykrywanie ich sprawców. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 9, 66-78.

Dankiewicz, M. (2012). Methods of detecting potential terrorists at airports. Security Dimensions and Socio-Legal Studies, 7, 33-46.

 

Wystąpienia konferencyjne

Pieniążek, S., Dankiewicz, M. (2018). Na jakim etapie życia osoby niepełnosprawne są z niego najbardziej zadowolone? Analiza poziomu dobrostanu psychicznego osób z głębszym niedosłuchem w okresie dorosłości, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, Opole, 28-29.09.2018.

Dankiewicz, M. (2015). Poczucie szczęścia u młodych rodziców, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oddziału Krakowskiego PTP „Problemy rodziny XXI wieku”, Kraków, 21.02.2015.

Dankiewicz, M., Skrzypińska, D. (2014). Dreams in United Arab Emirates and Poland – a cross-cultural comparison, 5th European IASD Regional Conference „The varieties of dreaming”, Rzym, 07-08.2014.

Dankiewicz, M. (2014). Znajomość cech własnej osobowości a przekonanie o skuteczności akademickiej – badanie pilotażowe, V Poznańskie Forum Psychologiczne „Funkcjonowanie młodych dorosłych w zmieniającym się świecie”, Poznań, 13-15.02.2014.

Dankiewicz, M. (2014). Kwestionariusz przekonania o skuteczności akademickiej – narzędzie autorskie, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narzędzia stosowane w badaniach naukowych z udziałem adolescentów i osób dorosłych: polskie adaptacje narzędzi zagranicznych oraz narzędzia autorskie”, Poznań, 24-26.02.2014.

Dankiewicz, M., Hołda, M., Skrzypińska, D. (2013). Dreams in cognitive behavioral psychotherapy, International Interdisciplinary Conference „Dreams, Phantasms and Memories”, Gdańsk, 19-20.09.2013.

Dankiewicz, M., Pisarczyk, K., Ziółkowska, A. M. (2012). Szkodliwość wybranych form psychoterapii, The Second International Postgraduate Conference „Psychology and behavioural sciences: bringing theory into practice”, Ciążeń, 18-19.05.2012.

Dankiewicz, M. (2012). Przewidywanie zachowań agresywnych i wykrywanie sprawców przestępstw, The Second International Postgraduate Conference „Psychology and behavioural sciences: bringing theory into practice”, Ciążeń, 18-19.05.2012.

Dankiewicz, M., Pisarczyk, K., Ziółkowska, A. M. (2011). Dyskontowanie przyszłości jako wskaźnik podejmowania zachowań dysfunkcjonalnych przez trudną młodzież, XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków, 13-16.06.2011.

Dankiewicz, M. (2010). Aspekt moralny agresji z perspektywy teorii psychologicznych i rozwoju współczesnego człowieka, XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka, Łódź, 14-16.06.2010.

Dankiewicz, M. (2010). Czynniki ryzyka wystąpienia agresji interpersonalnej wśród młodzieży w kontekście indywidualnych i grupowych relacji oraz doświadczeń socjalizacyjnych, International Conference „Youth facing the challenges of globalization”, Lublin, 01-02.02.2010.

 

Działalność organizacyjna

Organizacja konferencji

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Katedry Psychologii UP, Oddziału Krakowskiego PTP oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia, Kraków, 07-08.06.2018.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP Szanse i zagrożenia stosowania nowoczesnych technologii w diagnozie i terapii psychologicznej, Kraków, 03.03.2018.

Członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP oraz Katedry Psychologii i Zakładu Psychologii Edukacyjnej Migration and Education, Kraków, 21.10.2017.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP, Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz Instytutu Psychologii Stosowanej UJ III Krakowska konferencja diagnostyczna. Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży, Kraków, 22.05.2017.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP Psychologowie w interwencji kryzysowej, Kraków, 25.02.2017.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP, Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz Instytutu Psychologii Stosowanej UJ II Krakowska konferencja diagnostyczna. Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i dorosłych, Kraków, 20.06.2016.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP​ Dylematy etyczne w praktyce psychologicznej, Kraków, 27.02.2016.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP oraz Pracowni Testów Psychologicznych PTP
I Krakowska konferencja diagnostyczna. Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży, Kraków, 15.06.2015.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum, Komisji Nauk Psychologicznych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Oddziału Krakowskiego PTP Starość jak ją widzi psychologia, Kraków, 23-24.04.2015.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP Problemy rodziny XXI wieku, Kraków, 21.02.2015.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP oraz Instytutu Psychologii Stosowanej UJ Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa, Kraków, 23.05.2014.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej ANOVA Forum Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii ANOVA, Koła Młodych Psychologów przy Oddziale Krakowskim PTP, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koła Naukowego Pragma Praktyka, nauka, pasja – ster na karierę, Kraków, 21-22.03.2014.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP Ojcostwo – ewolucja czy kryzys?, Kraków, 22.02.2014.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności, Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Oddziału Krakowskiego PTP Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia – perspektywy fides i ratio, Kraków, 03.06.2013.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej Oddziału Krakowskiego PTP ​​Dylematy macierzyństwa, Kraków, 23.01.2013.